miércoles, octubre 28th, 2009

¿De què parlem quan diem «ciberactivisme»?

Al parlar de ciberactivisme ens estem referint al conjunt de tècniques i tecnologies de comunicació social, basades fonamentalment en Internet i telefonia móbil, associades als processos d’acció col·lectiva i presa de posició social. Aquesta definició, senzilla però bastant aclaridora, la podem extreure a partir de l’etimologia del terme, format pel prefixe  “ciber-”  i el sustantiu “activisme”.  Analitzem ara més detingudament aquests dos […]